Parkering og af- og pålæsning

Hvad betyder undertavlen på tavlen Parkering forbudt.


Hejsa, kan du hjælpe mig med denne undertavle? Er den forkert udformet, eller trænger jeg til at genopfriske min viden?

Jeg forstår den som at der er parkeringsforbud foran skiltet i de angivne tidsrum, men forstår ikke de 30 minutter?


Svar

Hovedtavlen betyder, at der er et parkeringsforbud.


Undertavlen definerer hvori forbudet består. I dette tilfælde er det forbudt at parkere foran tavlen i mere end 30 minutter mellem kl. 8-18 på hverdage og kl. 8-12 på lørdage.


I øvrige tidsrum er der ingen parkeringsrestriktioner, bortset fra færdselslovens generelt gældende.


Tavlen bruges ikke mere i denne udformning, så den er et levn fra tidligere tider.


I dag vil undertavlen se ud som på billedet til højre, dog med relevant tekst.

Af og pålæsning er ikke parkering


Skal jeg betale parkeringsafgift, stille P-skiven og så videre når jeg foretager af- og pålæsning? Jeg er fra anden side blevet orienteret om, at der skal være aktivitet ved bilen hele tiden, hvis der skal være tale om af- og pålæsning. Ellers sætter politiet eller parkeringsvagterne en afgift.

Hvad er rigtigt, og hvad er rygter?Svar

Når man foretager af- og pålæsning, er det ikke en parkering, man foretager.

Der skal derfor hverken betales parkeringsafgift eller stilles parkeringsskive, og der er ikke noget krav om, at der skal være kontinuerlig aktivitet omkring bilen.

Hvis en tung og omfangsrig ting skal bæres ind i Forum, eller hvis et stort køleskab skal bæres op på 5.sal, kan der jo ikke være aktivitet omkring bilen, mens dette foregår.

Men P-vagten eller politimanden kan jo ikke vide, at der er tale om en lovlig af- og pålæsning, mens han observerer mod bilen, så hvis der skulle være sat en afgift, vil denne blive annulleret, når man gør opmærksom på sit forehavende.

Nu kunne enhver ”parkeringskriminel” jo påstå, at han foretog af- og pålæsning, når han har parkeret ulovligt, så myndighederne vil med rette forlange en rimelig dokumentation eller sandsynliggørelse for, at man taler sandt.

Sædvanligvis er der 5 minutters observationstid på personbiler og 15 minutter på varebiler, inden der pålægges en afgift.

Dette er naturligvis ikke en tidsfrist, som de pågældende endegyldigt får til at fuldføre deres forehavende, men den tid, som man finder, at det er rimeligt at parkeringsvagten eller politimanden skal observere mod køretøjet, inden en afgift sættes.

Hvis det har været nødvendigt at benytte længere tid end den observationstid, som myndighederne skal benytte, må man rette henvendelse til den myndighed, der har pålagt afgiften, og forklare hvorfor af- og pålæsningen tog længere tid.


Jeg har desværre set en del afgørelser og meget desværre også kendelser fra retten, der lægger vægt på om der har været løbende aktivitet omkring bilen i observationsperioden. Dette er en misforståelse, der alene har grundlag i manglende kendskab til reglerne.

Kun føreren hæfter for parkeringsgebyr på privat parkeringsplads


Når man kører ind på en privat parkeringsplads er det ikke længere færdselslovens regler for inddrivelse af parkeringsafgifter m.v., der gælder, men alene de privatretslige regler.


Når man passerer det skilt, som det private parkeringsselskab har sat op, indgår man i såkaldt kvasiaftale. Det vil sige, at man når man er på pladsen accepterer at følge de regler, som er anført på skiltet.


Når en bil på veje, der er underlagt kommunale parkeringsvagter og politiets kontrol får pålagt en afgift, er det den registrerede ejer eller bruger, der alene overfor myndighederne har ansvaret for, at afgiften bliver betalt. Hvis føreren – hvem det så end er – ikke betaler afgiften, er det alene bilen registrerede ejer eller bruger, som myndighederne henvender sig til, og det er alene pågældendes ansvar, medmindre bilen blev benyttet uretmæssigt f.eks. i forbindelse med brugstyveri af bilen eller lignende.


Men sådan er det ikke, når det er på privat område og dette område overvåges af privat parkeringsvagt. Så er det alene føreren af bilen, der har ansvaret, og hvis den registrerede ejer bruger kan dokumentere, at han eller hun ikke har været på området i bilen (f. eks. fordi pågældende har været på rejse eller lignende) ja så må parkeringsselskabet finde ud af, hvem der har parkeret bilen, og hvis dette ikke er muligt, er der ingen, der skal betale parkeringsgebyret.


 


Privat parkeringsselskab taber sag (igen, igen)


På ejendommens generalforsamling blev vedtaget et forslag om parkeringsvagtordning, og senere blev der indgået en gyldig aftale om, at City Parkeringsservice skulle varetage parkeringskontrollen på ejendommens parkeringsplads.


På ejendommens hjemmeside var der et nyhedsbrev, ved opslag i opgangene og ved husstandsomdelte breve, blev beboerne orienteret om aftalen med City Parkeringsservice, der skulle træde i kraft på en bestemt dato.


Men en af ejendommens beboere, der var på ferie, da alt dette skete, og inden der blev sat skilte op, havde parkeret sin bil på parkeringsarealet, og da han kom hjem fra ferie, havde City Parkeringsservice pålagt bilen et parkeringsgebyr på 650 kr.


Beboeren ville naturligvis ikke betale dette gebyr; der var jo ingen restriktioner, da han tog på ferie.


Omvendt forlangte City Parkeringsservice at beløbet med rykkergebyr og øvrige inddrivelsesudgifter blev betalt. City Parkeringsservice mente, at det var beboerens egen risiko, såfremt han på grund af ferie eller andet ikke overholdt de parkeringsrestriktioner, som gyldigt er vedtaget på det pågældende område.


Rettens afgørelse.


Mod den af sagsøgte afgivne forklaring om, at han var bortrejst på ferie, før Andelsboligforeningens husstandsomdelte orienteringen om samarbejdsaftalen med City Parkeringsservice, og han ikke har set opslaget med nyhedsbrevet i opgangen, før han tog på ferie, finder retten ikke, at sagsøgeren har ført bevis for, at sagsøgtes uberettigede parkering kan tilregnes hans uagtsomhed.


Retten på Frederiksberg frifinder herefter beboeren  for City Parkeringsservices påstand og at betale parkeringsgebyret.


Kommentar Som i mange andre tilfælde taber et privat parkeingsselskab en regid og urimelig påstand mod en borger. I dette tilfælde mødte parkeringsselskabet dog kvalificeret modstand, da man havde forfulgt en politimand med speciale i parkeringssager, men i mange tilfælde slipper parkeringsselskabet godt fra deres urimelige adfærd, simpelthen fordi borgeren ikke orker mere, og fordi borgeren ikke har modet, kræfterne og kvalifikationerne til at holde på deres ret.
Brækket fod giver ikke ret til kørsel i gågade.

Jeg havde brækket højre fod og skulle alligevel ind og handle i sportsforretningen i en gågade.

Efter en længere diskussion med min mand fik jeg ham til at køre ind i gågaden og holde udenfor sportsforretningen, så jeg kunne gøre min handel.

Jeg har flere gange set Falcks sygetransport køre ind i gågaden og afsætte passagerer til diverse speciallæger, og jeg mener, at kørslen til sportsforretningen må sidestilles med Falcks sygetransport, da jeg jo også er handicappet på grund af den brækkede fod. Min mand er dybt uenig. Hvem har ret?Svar

Falcks sygetransport har formentlig dispensation til at transportere patienterne til de nødvendige behandlinger, og under ingen omstændigheder kan kørslen i privatbil til sportsforretningen sidestilles med sygetransport.

Hvis der i gågaden er ærindekørsel tilladt, er kørslen til sportsforretningen naturligvis et ærinde.


 


Bilen fjernes under bortrejse

Jeg stillede vores bil på en sidevej tæt ved lufthavnen, da vi tog på ferie. Der var ingen restriktioner, da jeg parkerede og i god tro tog jeg og familien flyet sydpå.

Det viser sig imidlertid, at vejen skal graves op, mens vi er borte, og et entreprenørfirma anbringer skilte med parkering forbudt, langs vejen blandt andet, der hvor vores bil holder parkeret.


Mens vi stadig var ude at rejse, blev min bil og flere andre, der holdt parkeret på vejen fjernet


Jeg kalder bortfjernelsen af bilen for tyveri og spørger nu, hvem der har begået noget ulovligt.

• Bilejeren, der parkerede lovligt, da han henstillede køretøjet.

• Den, der fjernede bilen.

• Politiet, der sanktionerede, at min bil blev fjernet.Svar.

Når et entreprenørfirma skal have udført et arbejde på eller ved vejen kan det være tvingende nødvendigt, at området er fri for parkerede biler, og derfor opstilles som regel et par dage forinden ”parkering forbudt” skilte.

Firmaet, der opstiller skiltene skal skrive registreringsnumrene ned på de biler, der var parkeret på stedet, da skiltene blev opstillet.


Hvis der holder biler på stedet, hvor der skal arbejdes, på det tidspunkt, hvor arbejdet påbegyndes, kontakter firmaet politiet, der er behjælpelig med at udfinde ejerne til køretøjerne. Ofte bor han eller hun lige i nærheden og kan hurtigt fjerne sin bil.

Hvis en bil er kommet til senere, end skiltene er opstillet, kan der pålægges en parkeringsafgift og bilen kan fjernes for ejerens regning.

Hvis bilen var parkeret på stedet, inden skiltene blev opsat, har ejeren intet ulovligt foretaget sig, og der kan ikke pålægges en parkeringsafgift.

Men arbejdet skal jo stadig udføres, og bilen skal derfor fjernes, men den person, der rekvirerer bortfjernelsen betaler naturligvis for de udgifter, dette medfører.

Tit flyttes bilen i øvrigt blot nogle meter frem eller over på den anden side af vejen.


Der er ikke tale om tyveri, da der jo ikke er noget berigelsesforsæt, men alene tale om en lovlig praktisk foranstaltning i forhold til et nødvendigt arbejde, der skal udføres omhandlede sted.
Glemte at indstille P-skiven

Jeg kommer fra Gilleleje og var på besøg i Lyngby og på grund af forskellige omstændigheder glemte jeg at indstille p-skiven, da jeg parkerede på en p-plads.

Jeg fik en parkeringsafgift, som kommunen ikke ville annullere, selv om jeg kunne bevise, at jeg ikke havde overtrådt den tidsbegrænsede parkering.


Svar

Parkeringsskiven skal indstilles ved begyndelsen af parkeringen, og hvis dette ikke er sket, bliver der pålagt en afgift.

Undskyldningen for, hvorfor parkeringsskiven ikke er indstillet, har kommunen ikke pligt til at tillægge betydning.

Kun ved af- og pålæsning, af- og påstigning og ved dokumenteret havari kan man undlade at indstille parkeringsskiven. I de to første tilfælde fordi af- og påstigning og af- og pålæsning ikke er parkering efter færdselslovens definition, og i det sidste tilfælde også fordi havari ikke er at regne for parkering. Ved havari er man ikke selv er herre over, hvornår det er muligt at flytte køretøjet.

Ved havari må man til gengæld forlange, at køretøjet flyttes hurtigst muligt, enten fordi bilen bliver repareret, eller fordi den bliver borttransporteret af Falck eller lignende.I det sidste tilfælde vil kommunen kunne forlange dokomentation vedrørende havari, f.eks. via en kvittering fra Falck eller lignende.