Særtransport af gummibåd

Særtransport med gummebåd


Håber du kan hjælpe mig.

Skal køre med en RIB gummibåd på min trailer (som selvfølgelig passer med længe og vægt)

Problemet er at båden er 3 m. Bred, hvordan kan jeg køre med den lovligt og nemt. ?

Jeg syntes at kunne læse at jeg "bare kan hænge en hvid klud bagpå i dagtimerne"

Håber du kan hjælpe, så jeg kan komme lovligt afsted hver gang.


 


Svar


Reglerne findes i bekendtgørelse om særtransport. Jeg vil i svaret alene koncentrere mig om den særtransport, der ikke foretages af professionelle, idet disse jo skal kende reglerne.


Reglerne om særtransport træder i kraft, når gods ikke kan transporteres inden for rammerne i bekendtgørelsen om køretøjers længde, bredde og højde.


Her er reglen, at et køretøjs bredde ikke må overstige 2,55. Der findes en række undtagelser, men de er ligegyldige i dette sammenhæng.


Det er ikke helt nok blot at forsyne godset med en hvid klud.


Udgangspunktet er, at transport af højt, langt og bredt gods, der overskrider de normale dimensioner kun må finde sted, når det ikke kan lade sig gøre at transportere godset på anden måde; f.eks. ved at dele det.


Gods med en bredde på indtil 3,3 m, der er udeleligt må transporteres uden tilladelse på lastbil og påhængsvogn.


Inden kørsel påbegyndes har føreren pligt til på forhånd at sikre sig, at det fysisk kan lade sig gøre at køre den pågældende rute.


Der skal i det trækkende køretøj forefindes en højst 1 måned gammel udskrift fra Vejdirektoratets hjemmeside www.trafikken.dk, vedrørende spærretider og eventuelle særlige meddelte vilkår for den relevante rute, for eksempel vejarbejde med indsnævret vejbane eller lignende.


Når særtransportens bredde er større end bredden af dens vognbane, må særtransportens hastighed ikke overstige 45 km/h på strækninger, hvor der kan være modkørende færdsel i vognbanen umiddelbart til venstre for særtransportens egen vognbane. 


 


Afmærkning:


Der skal bruges gule afmærkningslygter under kørsel, hvis bredden overstiger 2,60 m Afmærkningslygten skal endvidere anvendes under standsning eller parkering på kørebanen. Der skal anvendes en eller flere afmærkningslygter, så der er en afmærkningslygte synlig fra alle sider af særtransporten.


Ved transport af gods, der rager mere end 0,15 m ud over det trækkende køretøjs side eller ved kørsel på påhængsvogn, hvis bredde overstiger 2,85 m skal godset/påhængskøretøjet være afmærket med fremad- og bagudvendende skilte med skråtstillede, røde og hvide  eller døde og gule reflekterende striber.


Afmærkningens bredde og højde skal være mindst 0,30 m Afmærkningen skal være placeret foran og bagved det bredeste sted på godset/påhængskøretøjet og skal være placeret således at afmærkningen går lige så langt ud som det yderste punkt af godset/påhængskøretøjet. Underkanten af afmærkningen skal højst være 1,5 m over vejbanen. Hvis godset rager mindre end 0,30 m ud over det trækkende køretøjs side, kan afmærkningens bredde nedsættes tilsvarende.


Bagudvendende afmærkning skal være suppleret med mindst en rød bagudvendende markeringslygte, anbragt i en afstand af højst 0,05 m over afmærkningens yderste kant. fremadrettet afmærkning skal være suppleret med mindst en hvid fremadrettet markeringslygte anbragt højst 0,05 m over afmærkningens yderste underste kant.


Afmærkningen skal i øvrigt være anbragt således, at føreren af køretøjet har tilstrækkeligt udsyn og således, at afmærkningen ikke kan volde fare for andre trafikanter.


Hvis særtransporten overstiger en bredde på 2,60 m, skal der på særtransporten være monteret et fremadvendende og et bagudvendende e gult skilt med rød kant og teksten SÆRTRANSPORT eller BRED LAST med sorte bogstaver. Skiltet skal være læseligt på en afstand af mindst 30 m og være afmonteret eller tildækket når transporten ikke overskrider de omhandlede mål.