Forkert privat p-afmærkning

Q-park satte et parkeringsgebyr på en bil for at holde imellem afmærkningen i P-båsene.

Bilens fører mente dog ikke, at afmærkningen var så tydelig, at den rent faktisk var til at få øje på, men som dokumentation for gebyrets retslige grundlag sendte Q-park blandt andet dette foto, som skulle dokumetere, at bilen holdt imellem afmærkningen, og for at man rigtig skal kunne få øje på, hvor afmærkningen er, har P-selskabet være så flinke med rød tusch på billedet at vise, hvor afmærkningen er.


P-båsene er afmærket med nogle søm, der er banket ned i stenene.


Er denne afmærkning, der kan være særdeles vanskelig at få øje på, god nok.


Svar

Nu har jeg jo ikke set det skilt, der er sat op ved indkørsel til P-pladsen, men sømmene i vejbanen følger under ingen omstændigheder de regler, der gælder for lovlig afmærkning, og derfor kan Q-park efter min vurdering ikke pålægge et parkeringsgebyr.


Nu ved jeg godt, at de private parkeringsselskaber, der jo lever af med nidkær smålighed at sætte parkeringsgebyrer på folks biler ved enhver mulig lejlighed, vil påstå, at da der er tale om en privat parkeringsplads, gælder færdselslovens bestemmelser for afmærkning ikke, men hvis der skal gælde andre regler, må selskabet efter min vurdering i deres "kvasiaftale" så redegøre for, hvilken type afmærkning, der gælder på den plads, som de forvalter.


Ifølge vejarmærkningsbekendtgørelsen skal en parkeringsbås være afmærket således


Parkeringsbåse afmærkes med smalle ubrudte linjer eller markeres med væsentligt afvigende belægning. Mod kørebanen kan dog anvendes bred linje. Parkering i afmærkede parkeringsbåse skal ske inden for båsen. I et område, der specielt er udlagt til parkering, og hvor færdsel primært foregår med henblik på parkering (parkeringsplads), og hvor der er afmærket parkeringsbåse, må parkering ikke finde sted uden for en bås. Hvor parkeringsbåse er afmærket på eller ved kørebane uden for parkeringsplads, må parkering finde sted uden for en bås, hvis dette ikke strider mod andre bestemmelser. Standsning og parkering med køretøjer, der har mere end to hjul, skal ske i båsens længderetning. Såfremt en køretøjstype, fx bus, taxi, lastbil eller motorcykel, angives med tekst eller symbol, må standsning og parkering kun foretages af denne køretøjstype.


Disse søm, der er slået ned i belægningen er hverken en ubrudt linje eller en væsentlig afvigende belægning, og derfor er afmærkningen efter min mening ikke af en sådan standart, at der kan pålægges et parkeringsgebyr.

_______________________________________________________________________________________________

 


Q-park laver egne regler


Af- og pålæsning på privat parkeringsplads administreret af Q-park. 


Jeg har med interesse læst på nettet om: bøder, af-og pålæsning


jeg er havnet i den situation, der beskrives på hjemmesiden.


Jeg har vedhæftet mit brev/mail til Q-park, så du kan se mit forsvar.


Desværre har jeg ikke en scanner ved hånden, og kan ikke vedhæfte Q-parks svar, men jeg kan hurtigt skrive det af: (desuden haster sagen, da deres 20 dage er overskredet om lidt ..)


De skriver:

vedr. Parkeringsafgift 1242822


Med henvisning til Deres indsigelse af 7.6.2012, skal vi hermed meddele Dem, at afgiften fastholdes.


”afgiften er korrekt pålagt, idet De havde parkeret, hvor der er et parkeringsforbud. Det skal


bemærkes, at observationstiden er 5 min, og det er pladsens ejer i samarbejde med Q-Park, der beslutter hvor længe denne skal vare.


Af- og pålæsning består af kontinuerlig aktivitet ved bilen og der må derfor max. være 3 min uden aktivitet ved bilen, da det ellers betragtes som parkering. 


Deres bil er observeret i den angivne observationstid uden aktivitet, hvorfor dette betragtes som en parkering.


Når betingelserne ikke er overholdt skal vores kontrollør pålægge Dem en afgift, og Q-Park  derefter berettiget til at fastholde den som korrekt pålagt.


Reglerne for parkering samt advarsel om afgiftpålæggelse fremgår af skiltningen.


Svar

Jeg har ikke set skiltningen, så jeg kan alene fremkomme med nogle generelle betragtninger.


En af- og pålæsning tager den tid, som en af- og pålæsning tager. Man kan f.eks. næppe bære et tungt akvarium op på 4 sal på 3 minutter. Denne aflæsning vil da være lovlig, også selv om den strækker sig over f.eks. 6 minutter.


De private selskaber forbeholder sig ret til at sætte egne regler, og jeg har flere gange set svar, hvor et parkeringsselskab netop skriver, at når man er på privat område, er det ikke færdselslovens definition, der er gældende, men parkeringsselskabets.


Men bruger man færdselslovens ordlyd på skiltet (f.eks. ”PARKERING FORBUDT”), og skriver man ikke på skiltet, at man på dette private område mener noget andet med parkering, end hvad ordet defineres til i færdselsloven, ja så er selskabet altså bundet af lovens definition.


Noget andet er, at man sædvanligvis siger om en længerevarende af- og pålæsning, at der skal være kontinuerlig trafik omkring bilen, men dette er ikke en fastnaglet regel – blot en rettesnor.


Jeg har set enkelte forkerte domme og kendelser, hvor fogedretten faktisk har dømt en bilejer til at betale en parkeringsafgift, fordi der ikke var kontinuerlig trafik ved bilen, men de fleste dommere er ganske bekendt med reglen. Problemet er, at disse forkerte domme/kendelser sjældent kan ankes til Landsretten, fordi beløbsstørrelsen ikke er stor nok jf. retslplejeloven.


Jeg må erkende, at jeg er ganske træt af nogle af de private parkeringsselskaber, der for en stor dels vedkommende driver deres forretning ved at sætte så mange parkeringsgebyrer som det er muligt. Det et faktisk intægtsgrundlaget.


Jeg har selv været i kløerne på et selskab, der for nogle år siden forsøgte at fravriste mig 510 kr., som de på ingen måde var berettiget til.


Jeg blev udsat for trusler og løgnagtige påstande og til sidst blev sagen da også overdraget til advokat, der skrev til mig, at nu skyldte jeg selskabet og advokaten en forfærdelig masse penge, og hvis jeg ikke snarest indbetalte beløbet, vil sagen blive forelagt fogedretten. Herefter fulgte nogle trusler om Ribers Kreditinformation m.v.


De fleste uskyldige mennesker ville for længst i rædsel og frygt have indbetalt det beløb, som advokaten forlangte, 


Nu er jeg dog temmelig godt inde i parkeringsbestemmelserne og jeg er også temmelig godt inde i reglerne om ”kvasiaftaler’, så jeg skrev til advokaten, at jeg glædede mig rigtig meget til at møde ham i fogedretten. Faktisk kunne jeg næsten ikke vente med at møde denne mand, der satte sin advokattroværdighed på spil for at tækkes parkeringsselskabet.


Det er nu ved at være 10 år siden, og jeg har intet hørt fra selskabet eller advokaten siden.


Jeg er sikker på, at både selskabet og advokaten var ganske klar over, at jeg havde ret, men da de fleste mennesker for længst have betalt for at undgå yderligere bævl, var det da værd at forsøge med mig også.