Hastighed

Hastighedstavlerne på Motorvej og andre veje.

Hej Kurt. Hvis man kommer kørende på motorvej med 110 km/t hastighedsbegrænsning og passerer en tilkørsel til motorvejen. Er hastigheden så 130 km/t igen, hvis ikke 110 km/t ikke fortsætter?


Svar

Nej. Godt nok er hovedreglen for forbudstavler, at de gælder indtil næste betydende vejkryds, men dette gælder ikke for forbudstavle C55-Lokal hastighedsgrænse. Denne tavle (i dette tilfælde 110 km/t på motorvej) gælder på den vej, man kører på, indtil vejen ophører, indtil den ophæves ved ophørstavle, ved afstandsangivelse på undertavle eller hvis der angives en anden hastighedsgrænse.


Til gengæld er der lavet regler for, hvor ofte vejmyndighederne skal gentage tavlen.

Den skal gentages efter alle betydende sideveje højst 50 m efter vejudmunding og ved accelerationsbaner højst 100 m efter disses afslutning.

Hvis vejen, man kommer fra, har en lavere hastighedsgrænse end den vej, man svinger ind på, kan ovenstående maksimale længde på 50 m øges til 150 m afhængig af de lokale forhold.Bøde for ikke at køre efter forholdene

Kan det passe at overtrædelser Færdselslovens 41 stk. punkt 8 om at kørende skal afholde en passende lav hastighed i vådt, glat eller fedtet føre kun straffes med bøde på 1000,- jf.  FL. 118a? Jeg har flere gange oplevet folk i sne og glat føre tordne afsted med hastigheder på motorvejen, der er nær de 110-130 stykker, selvom forholdene på ingen måde tilsiger det? 

 

Mvh. Den forundrede 

 

Svar

Til en start vil jeg her gengive en del af færdselslovens § 118 a, stk. 1

For overtrædelse af §§ 41-43 b eller anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning udmåles bøder til 1.200 kr. eller beløb derover, som er delelige med 600

Så fartbøder, der før var på kr. 1000,- er nu steget til 1200,-

 


Når man måler en bils hastighed, vil der være tale om en objektiv viden om hastighedsovertrædelsen, som man umiddelbart ud fra et skema kan beregne bøden og anden mulig sanktion ud fra.

Det er her ligegyldigt hvorledes forholdene er, hvor god en bil man kører i, hvor veluddannetchaufføren er o.s.v.

Den maksikale hastighed under de bedste betingelser er anført enten i færdselsloven eller ved skiltning.

Men færdselslovens § 41, stk. 2 punkt 8, som beskriver, at man skal holde en efter forholdene passende lav hastighed i vådt, glat eller fedtet fører er i hvert enkelt tilfælde en subjektiv vurdering.

Hvad en efter forholdene passende lav hastighed er, vil i hvert tilfælde være afhængig af trafikforholdene, vejens forløb, dækmonteringen, støddæmperes og affjedringens beskaffenhed, førerens rutine og uddannelse samt et væld af andre forhold, så det vil ofte være vanskeligt at bevise, at der ud fra din vurdering er tale om overtrædelse af § 41.

Den hastighed, der i den ene bil og med den ene chauffør er dybt uforsvarligt, kan være fuldt forsvarligt i en anden bil med anden fører.

Kører bilisten galt, ja så er det i mange tilfælde bevist, at kørslen var for hurtigt efter forholdene, og derved kan pågældende straffes. Derfor bruges § 41 oftest i straffesager, efter påkørsler.
Hastighedsgrænsen i tættere bebygget område.

Jeg tillader mig at skrive til dig for at høre til nogle omstændigheder vedrørende en fartbøde jeg har fået fra Aalborg politi. 

Jeg har i den forbindelse været i kontakt med Aalborg Politi for at høre til bøden og endvidere færdselsloven skiltningen, der fastholder at der er tale om en 50 km/t-zone. 

 

Sagen er at jeg kommer fra motortrafikvej, der bliver til 80 km/t - dernæst mødes man af et byskilt og efterfølgende 60 km/t. 60 km-skiltet (lokal fartbegrænsning c55) gentages to gange inden mit venstresving, hvor jeg 200 meter senere bliver blitzet i det, der oplyses nu at være en 50 km/t zone. 

Det skal siges at strækningen indtil for nylig har været 60 km-zone (jeg troede fortsat at den var det) og det ingen steder står nævnt nu at være 50 km/t-zone i stedet. 

 

Spørgsmålet er: ophæver mit venstresving 60 km/t-zone skiltet (jeg mødes af 20 meter forinden svinget)? Burde man på den nye strækning ikke oplyse om de 50 km/t-zone, idet der på godt 1200 meter (efter venstresvinget) ingen 50 km/t zone skilt forefindes eller bemærkninger omkring den nye ændring?  

Jeg har dokumenteret det hele på en video og er noget uforstående overfor denne praksis- én ting er selvfølgelig færdselsloven, men en anden er den mangelfulde skiltning ifbm ændringen - kan den anfægtes? 

 

Svar

Når man passerer færdselstavlen E55, ”Tættere bebygget område” gælder den generelle hastighedsgrænsen 50 km/h for kørsel i hele det tættere bebyggede område, indtil man passerer færdselstavlen E56 ”Ophør af tættere bebygget område”

Med færdselstavlen C55 ”lokal hastighedsbegrænsning” kan myndighederne ændre på den generelle grænse i opadgående eller nedadgående retning.

Den lokale hastighedsgrænse vil være gældende på den vej, som den vises på, og gælder indtil grænsen ophører, enten fordi man passerer færdselstavle E56 eller vejen, hvor tavlen er opsat ender/ophører.

Da du kører væk fra vejen, hvor den lokale hastighedsbegrænsning gælder, er det nu den generelle hastighedsgrænse i tættere bebygget område, der gælder, og den er som bekendt 50 km/h.

Jeg er ikke kendt på stedet, du nævner, men jf. den tegning, du har medsendt er C55 tavlen, du passerede, ikke en zone tavle, men som tidligere beskrevet kun gældende på vejen, du kører ad. Hvis det skulle være en zonetavle, ville C55 tavlen stå på firekantet hvid baggrund med teksten ZONE nederst.


------------------------------------------------------------


Hastighed efter betalingsanlægget ved Storebælt.

Jeg har et spørgsmål til din meget fine hjemme side. Jeg har spurgt vidt omkring, men desværre kan ingen svare klart.

Måske du kan hjælpe?

Hvad er fartgrænsen umiddelbart efter betalingsanlægget ved Storebæltsbroen, når jeg kommer fra øst og kører mod vest?

Det sidste stykke på motorvejen ved Korsør sænkes fartgrænsen til 90 km/t.

Som så sænkes yderligere jo tættere man kommer på betalingsanlægget, så fartgrænsen umiddelbart før betalingsanlægget er 50 km/t.

Så kører man gennem et stort reguleret bomanlæg/betalingsanlæg. Hvor hurtigt må jeg så køre umiddelbart efter bomanlægget (betalingsanlægget)?

Der skiltes først med 110 km/t. 100-200 meter længere fremme hvor selve broen starter. Ophæver bomanlægget de 50 km/t. så jeg må køre 80 km/t. Indtil skiltning med 110 km/t. passeres eller må jeg kun køre 50 km/t. indtil skiltning med 110 km/t. passeres?


Svar

Svaret er nemt og kort.

C55, lokal hastighedsgrænse gælder på den vej, man kører ad uanset de generelle hastighedsgrænser, indtil den ophæves ved ophørstavle, ved afstandsangivelse på undertavle, eller ved anden hastighedsgrænse.

Det vil sige, at hastighedsgrænsen 50 km/h igennem betalingsanlægget gælder indtil du møder en ny hastighedsgrænse, der viser noget andet på den anden side af betalingsanlægget, og det gælder uanset, om man kører imod øst eller vest.

Venlig hilsen

Kurt Mark


----------------------------------------------------------------------


Hastighedsgrænsen på tankstationen og p-pladsen

Hvor hurtigt må man køre på en motorvejs resteplads eller motorvejs tankstation?

Når man køre ind på restepladsen, høre motorvejen jo ikke op. Og der er ikke

angivet en maksimal hastighed.

Så i princippet gælder vel samme hastighed som på motorvejen 110/130.Svar

Den generelle hastighedsbegrænsning på motorvejen er jo 130 km/h, og derfor kunne nogle måske tro, at det på motorvejenes parkeringspladser og tankstationer er tilladt at køre med denne hastighed, da der jo ikke er opsat andre tavler.

Men sådan er det ikke. Den generelle hastighedsgrænse er en absolut maksimalhastighed, som et køretøj under de bedste forudsætninger og forhold må føres med, men i virkeligheden er den generelle grænser ud for et færdsels sikkerhedsmæssigt hensyn fuldstændig uinteressant og ligegyldig.

Færdselslovens rigtige og meget mere interessante hastighedsgrænse findes i færdselslovens § 41, og hvis alle fulgte disse regler, behøvede vi faktisk ikke nogen generel grænse, og vi behøvede ikke at sætte skilte op med lokale hastighedsgrænser.

Færdselslovens § 41 foreskriver, at et køretøjs hastighed til enhver tid skal være afpasset efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Den kørende skal herved tage vej-, vejr- og sigtforholdene, køretøjets tilstand og belæsning samt færdselsforholdene i øvrigt i betragtning. Hastigheden må aldrig blive større, end at føreren bevarer fuldt herredømme over køretøjet. Der skal kunne standses på den strækning af kørebanen foran køretøjet, som føreren har udsyn over, og foran enhver hindring, der kan påregnes. Ved nedblænding fra fjernlys til nærlys skal hastigheden før nedblændingen tilpasses de nye sigtforhold.

En passende lav hastighed skal holdes i tættere bebygget område, når sigtbarheden er nedsat på grund af lys- eller vejrforholdene, ved vejkryds og i vejsving, foran fodgængerfelt, foran bakketop eller på andre steder, hvor oversigten er begrænset, ved risiko for blænding, ved møde med andet køretøj på smal vej, i vådt, glat eller fedtet føre, hvor køretøjet nærmer sig bus, der holder for at optage eller afsætte passagerer, hvor køretøjet nærmer sig børn på eller ved vejen, hvor køretøjet nærmer sig heste eller kreaturer på vejen, hvor der foretages arbejde på vejen, og forbi uheldssted på vejen.

I dårligt føre skal den kørende afpasse hastigheden således, at andre så vidt muligt ikke tilstænkes.


Som enhver kan forstå, når man læser færdselslovens § 41, er det fuldstændig ligegyldigt om motorvejen formelt ikke er ophørt, når man kører ind på parkeringsplads eller tankstation, for hastighedsgrænsen reguleres ikke af tallet på speedometeret, men om forholdene ude på den anden side af forruden.

Når vi er nødt til at have generelle og lokale hastighedsgrænser i dette land (og i resten af verden) er det i virkeligheden et udtryk for, at lovgiverne ikke tror på, at trafikanterne er tilstrækkelig veluddannede, modne og fornuftige til selv at kunne finde den rigtige hastighed, og al erfaring rundt om i verden viser, da også, at denne antagelse er helt rigtig.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Er der en laveste hastighed.

Kan man få en fartbøde, hvis man kører langsommere end tilladt

Feks hvis man kører 70 på motortrafikvej?


Svar.

Det er et godt spørgsmål, da alle, der normalt taler hastighed, altid taler om højst tilladte hastighed.


Der står ingen steder i færdselsloven, at der er en egentlig minimumshastighed, bortset fra, at der findes en færdselstavle, der er meget sjældent brugt, der foreskriver en minimumshastighed.


Lad os se, hvad færdselsloven siger omkring hastighed og køremåde.


§ 3: Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødig hindres eller forstyrres.


Denne paragraf anvendes normalt til at komme efter kørende, der kører vildt og ikke tager hensyn, men kunne også benyttes, hvis nogen bevidst kører meget langsomt og helt klart er til så meget ulempe, at man må sige, at der ikke vises hensyn. 


§ 38, stk. 2, der handler om unødig røg og støj er formuleret således: I og ved bebyggelse må kørsel, der er unødvendig og forstyrrende ikke finde sted. Hastighed og køremåde i øvrigt skal på sådanne steder afpasses således, at andre ikke unødig forstyrres. 


Denne paragraf beskriver også hensynsfuldhed og køremåde og kunne vel også anvendes til bilister, der bevidst kører i vejen for andre ved meeeeeget langsom kørsel, hvor ingen kan overhale. 


Færdselslovens § 22 giver langsomt kørende på visse veje nogle forpligtigelser. Reglen er mest rettet imod førere af traktorer og motorredskaber, men kan også bruges mod andre - f.eks. turister der kører langsomt og nyder naturen.


Hvis et køretøj føres med lav hastighed eller optager megen plads, og kørebanen er smal eller bugtet, eller der er modkørende færdsel, skal føreren være særlig opmærksom på bagfra kommende færdsel. Såfremt det kan gøre overhalingen lettere, skal føreren nedsætte hastigheden og om nødvendigt føre køretøjet ud til siden, så snart dette er muligt, og eventuelt helt standse.”


Endvidere er der i reglerne om motorveje i § 44 anført at der på denne vej kun må være bil og motorcykel, der kan og må fremføres med hastighed af mindst 50km/h.  På en sådan vej oplevede vi for et par år siden, at en bilist, der for at chikanere en medtrafikant og bevidst bremsede og kørte med meget langsom hastighed blev dømt for uagtsomt manddrab, da den bagvedkørende bil, han tvang ned i hastighed blev påkørt bagfra og dræbt. Her var der dog tale om bevidst farlig chikane.


Men man vil ikke kunne få en bøde for at køre 70 km/h på en motortrafikvej. I alle tilfælde er der tale om kørsel, der er meget forstyrrende på grund af overdreven langsom hastighed.


--------------------------------------------------------------------------------------------