Cyklister

1) Er det tilladt for cyklister at cykle i en gade med "indkørsel forbudt" skilt?

2) Er det tilladt for cyklister at dreje til højre - selvom der er rødt lys?

3) Er det tilladt for cyklister fx at cykle to eller flere ved siden af hinanden?

 

Svar:

1) Nej, det er ikke tilladt at cykle i gader med "Indkørsel forbudt". (C19 tavlen, der er rød med en hvid vandret streg i midten)

 

2: Nej det er ikke tilladt for cyklister at svinge til højre for rødt lys. Jeg er bekendt med, at nogle politikere i Københavns kommune gerne vil have politiet til at godkende, at det bliver lovligt i København, men hverken politiet eller nogle kommunalpolitikere kan lave om på færdselsloven. Hvis nogle skulle ønske at gøre det lovligt, kræver det en ændring af færdselsloven, og den kan kun Folketinget foretage

 

3) Det er tilladt for cyklister at køre to ved siden af hinanden, hvis det kan ske, uden at de er til fare eller unødig ulempe for andre.

 

 

Cykler på fortovet i film

Gennem de seneste 3-4 måneder har der dagligt været bragt en filmreklame på TV, hvor en kvinde bl.a. cykler på fortovet.Jeg frygter at den vedblivende annoncering til sidst kan få nogle til at tro det er lovligt at cykle på fortovet.

Jeg har foreholdt annoncøren den ulovlige adfærd, og de beklager meget, men vil intet ændre.

Findes der en paragraf der omhandler fremvisning af lovovertrædelser på tv eller i andre medier?

Hvis en sådan paragraf findes et eller andet sted, kunne jeg tænke mig at prøve at foretage en politianmeldelse af firmaet. Til hvem skulle der i givet fald anmeldes? Jeg kan vedlægge et klip fra filmen.

 

Svar

Nej, der findes ikke en paragraf, der forbyder at vise lovovertrædelser på film m.v.

Det ville jo også forhindre enhver mulighed for at lave kriminalfilm m.v., hvor man jo ser tyveri, mord, biljagter med høj fart m.v.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyklister ved busstoppested

På Nordre Fasanvej, Frederiksberg, ud for Solbjerg Metro-station, er der et busstoppested.

Ved busstoppestedet er der ved kantstenen er enkelt række med fortovsfliser. Til højre for disse (set i kørselsretningen) er der en cykelsti og igen til højre for denne er det almindelige fortov med læskur ect.

 

Hvordan skal cyklister/forgængere forholde sig i forhold til hinanden?

Normalt skal cyklister jo holde tilbage for passagerer, som krydser cykelstien for at stige på eller af bussen. Men, skal cyklisterne også ubetinget holde tilbage for forgængerne når der er lagt denne række med fliser mellem cykelstien og kantstenen, hvor bussen holder?

 

Forleden fik jeg nærmest en taske smidt i nakken og en masse ukvemsord med på vejen, om "at holde tilbage for buspassagerer" fordi en buspassager kom mosende ud fra bussen, fra fortovsfliserne, og ud på cykelstien, hvor jeg befandt mig.

Men da erfaringen har lært mig, at sætte farten ned, når bussen kommer på dette sted, så nåede jeg heldigvis at bremse.

Jeg ved, at man naturligvis altid skal køre efter forholdene og udvise agtpågivenhed og respekt over for ens medtrafikanter; men, hvis man skal holde sig til lovens ord, hvordan skal cyklister og forgængere forholde sig, når stoppestedet har denne opbygning?

 

 

Svar

Svaret finder vi i færdselslovens § 27, stk. 4. Her står, ”busstoppested, beliggende ved kanten af cykelsti, hvor passagererne ikke optages fra eller afsættes på et areal, der er særligt indrettet for dem, skal de kørende på cykelstien holde tilbage og om fornødent standse for på- eller afstigende passagerer”

Hovedreglen er altså, at cyklisterne skal holde tilbage for buspassagererne, men hvor der er anlagt et særligt areal til at passagererne kan stige af og på bussen, skal cyklisterne ikke holde tilbage.

 

Denne regel skal sammenholdes med færdselslovens § 10, stk. 4.

Her står, at gående, der vil passere kørebane eller cykelsti, skal når kørebanen eller cykelstien

Betrædes udvise den forsigtighed, der er nødvendig under hensyn til afstanden og til hastigheden af

Kørende, der nærmer sig stedet. Passagen skal ske uden unødigt ophold.

 

Problemet er nok, at der hverken forlanges færdselslære elle rgå/cykelprøve for at være fodgænger eller cyklist, og det går galt, når de to færdselsarter møder hinanden og ingen er helt sikre på reglerne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Her skal fodgængerne se sig grundigt før, før de betræder cykelstien.

Her skal cyklisterne holde tilbage for fodgængere der skal til eller fra bussen.

 

 

Cyklist imod zombier.

Jeg har som cyklist haft et sammenstød med en fodgænger, og nu er mit spørgsmål, hvem der kan siges at have ansvaret for uheldet.

 

Jeg kommer kørende på cykel på hjem og møder et optog af udklædte mennesker (udklædt som zombier..) der bevæger sig rundt ude på kørebanen. Den første jeg kører ind i, når jeg at bremse op for (han ender oppe på mit forhjul). Her sker der ingen skade og jeg kører derfor langsomt videre og undgår flere fra optoget, der alle går hen mod mig med løftede arme og "leger" zombier..Den sidste person på kørebanen snitter jeg i lav fart og vælter, da han er ret stor og fordi det lige har regnet. Jeg slår højre arm og højre hofte, og får ødelagt min jakke og trøje.

 

Han mener, at jeg kørte ind i ham med vilje.

Jeg oplever det som at han går hen mod mig, og at jeg derfor ikke kan nå at undvige.

Og nu kommer spørgsmålet.. Er det mit ansvar at uheldet sker eller fodgængerens?

 

 

Svar

Lad mig lige starte med at fastslå, at jeg aldrig tager stilling i konkrete sager i forbindelse med påkørsler. Der er alt for mange detaljer, man skal kende og i min brevkasse får jeg normalt kun den ene parts forklaring. Denne forklaring vil som regel – måske ubevidst – være farvet af egen holdning.

 

Men jeg kan da benytte lejligheden til at komme med nogle generelle betragtninger.

 

Fodgængerne har intet at foretage sig på kørebanen eller cykelstien, hvis der er et fortov, gangsti eller egnet rabat, medmindre det sker for at krydse kørebanen. Cykelsti eller kørebane må kun benyttes, såfremt der ikke findes fortov, gangsti eller egnet rabat.

 

Gående, der vil passere kørebanen eller cykelstien, skal, når kørebanen elle cykelstien betrædes, udvise den forsigtighed, der er nødvendig. Passage skal ske uden unødig ophold.

 

Alt dette står i færdselslovens § 10, og som det er forklaret her, har formålet med at betræde cykelsti eller kørebane alene haft det formål at være til gene for de kørende. I dette tilfælde dig på cykel.

Dette fritager ikke dig for ansvar, for vi har ikke påkørselsret i dette land, men hele ansvaret kan fodgængeren altså ikke lægge på dine skuldre.

 

Lad os herefter gå over til ansvar ifølge erstatningsreglerne.

 

Færdselslovens erstatningsregler pålægger ejeren af et motordrevet køretøj objektiv erstatningsansvar i forbindelse med personskade. Erstatningen kan dog nedsættes, hvis den tilskadekomne har optrådt groft uagtsomt og den kan naturligvis bortfalde, såfremt den tilskadekomne med vilje er kommet til skade imod det motordrevne køretøj; for eksempel ved selvmordsforsøg.

 

Men en cykel er jo ikke noget motordrevet køretøj og, derfor gælder de objektive erstatningsregler ikke her.

 

I dit tilfælde – gensidigt imellem den kåde fodgænger og dig – gælder, at man er erstatningspligtig efter de almindelige erstatningsregler.

 

Der skal være 4 ting opfyldt for at der skal betales erstatning.

 

 1. . Der skal være handlet culpøst. (det vil sige uagtsomt eller med vilje.
 2. Der skal være årsagssammenhæng.
 3. Der skal være påregnelighed
 4. Der skal være et dokumenteret erstatningskrav.

 

I Jeres tilfælde skal i altså gensidigt bevise, disse faktorer, før der er tale om erstatning. Efter min vurdering (husk, at jeg kun kender historien fra den ene side beskrevet i kort form) vil personen, der er udklædt som zombie være ansvarlig for de skader, som han pådrager andre, da han både har optrådt culpøst, ligesom der er årsagssammenhæng, påregnelighed og et dokumenteret tab.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Disse regler gælder foreløbig for Segway

 

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1964 dateret 231211.

 

Forlængelse af forsøg med elektrisk drevne en-akslede køretøjer (Segway o.l.) Denne meddelelse beskriver en forlængelse af det midlertidige forsøg med elektrisk drevne en-akslede køretøjer, som beskrevet i meddelelse nr. 1954.

 

Trafikstyrelsen har foretaget en bred høring om erfaringer med køretøjerne. Konklusionen på høringen er, at erfaringsgrundlaget ikke er tilstrækkeligt til at fastsætte endelige bestemmelser for køretøjerne, men at de fleste hørte parter finder ”cykel-løsningen” rimelig.

 

Forsøgsordningen forlænges derfor indtil 31. december 2014 med uændrede vilkår. Vilkårene vil kunne ændres i løbet af forsøgsperioden, såfremt nye erfaringer skulle vise behov herfor. Der foretages en høring i sidste halvår af forsøgsperioden med henblik på at fastlægge de endelige regler for en godkendelse. Der vil ikke blive tale om et forbud i de endelige regler. I strengeste tilfælde vil køretøjerne blive klassificerede som knallerter med heraf følgende krav om nummerplade, forsikring og brug af hjelm.

 

Køretøjer omfattet af forsøget

 

Forsøget omfatter elektrisk drevne enakslede køretøjer (som fx Segway), der er beregnet til befordring af en person (føreren), og som har en tophastighed på højst 20 km/t.

 

Klassificering

De omfattede køretøjer omklassificeres fra knallerter til cykler, jf. færdselslovens § 69, stk. 2.

Vilkår og dispensationer

 • Føreren af køretøjet skal være fyldt 16 år.
 • Køretøjerne skal opfylde bekg. om cyklers indretning og udstyr mv., med følgende undtagelser:
 • Der dispenseres fra krav om to bremsesystemer, men køretøjet skal kunne standse som en cykel forsynet med baghjulsbremse (§ 5, stk. 1).
 • Der dispenseres fra krav om bevægelige gule reflekser, der er synlige bagfra (§ 7, stk. 3).
 • Sidevendende reflekser i hjul kan være hvide (§ 7, stk. 4).
 • Der må ikke medtages børn på køretøjet (§ 10).
 • Der må ikke tilkobles påhængs- eller sidevogn (§ 12)
 • Køretøjet skal ikke opfylde kravene til el-cykler (§ 13).

 

Ikrafttrædelse: Meddelelsen træder i kraft d. 1. januar 2012 og erstatter medd. nr. 1954.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------